Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Vážení zákazníci,

dokument, který právě čtete, obsahuje informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní
údaje. Toto informační memorandum je připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Dozvíte se následující informace:
1. Kdo je správcem osobních údajů?
2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
4. Jak byly osobní údaje získány?
5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů
povinni poskytnout. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás
můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@penzionkrystof.cz

1. Kdo je správcem osobních údajů?
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom,
jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je společnost KV Cell
Services s.r.o., V koutech 314, 431 86 Kovářská, IČO: 02478960. Správce je provozovatelem webových
stránek www.penzionkrystof.cz a lze jej kontaktovat na e-mailové adrese info@penzionkrystof.cz

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi
 2. marketingovým účelům, aby Vás správce mohl informovat o novinkách formou newsletteru na
  webových stránkách www.penzionkrystof.cz, k tomuto účelu získává správce Váš souhlas
  (čl. 6, odst. 1, písm. A) GDPR)
 3. ochraně svých oprávněných zájmů, kterými jsou zejména:
  • plnění veškerých smluvních závazků a zákonných povinností,
  • ochrana správcova podnikání a majetku


Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování
osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti
správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů
k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj
výrobek či službu na základě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce
jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných
povinností správce, ochrana správcova podnikání, reputace a majetku v případných soudních sporech,
dále výběr uchazečů o zaměstnání a výběr obchodních partnerů.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní
údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje
blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 10
tohoto informačního memoranda.

4. Jak byly osobní údaje získány?
Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů a vzájemné komunikace
a v rámci kamerového systému, umístěného v penzionu.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
K zajištění plnění smluvních a zákonných povinností a k dalším výše uvedeným účelům zpracovává
správce následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa b) kontaktní údaje – telefonní číslo a
e-mailová adresa
c) osobní údaje – datum narození, číslo OP/pasu
d) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů
e) fakturační a transakční údaje – např. identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
sídla či provozovny
f) záznamy kamer

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li
nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných
zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Bez zpracování osobních údajů není možné uzavřít smlouvu mezi správcem a Vámi, a/nebo správce
nemůže poskytnout plnění ze smlouvy vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro
poskytnutí konkrétního plnění správcem.

Právní povinnosti správce vychází například ze zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na
území ČR a ze zákona č.565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích.

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, či orgánům činným v
trestním řízení. Dále budou osobní údaje z daňových a mzdových dokladů předávány
externí účtárně, která je rovněž povinna se řídit předpisy na ochranu osobních údajů.

8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani
do žádné mezinárodní organizace.

9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
Osobní údaje ze smluvních vztahů budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy, a
následně po uplynutí zákonné lhůty.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou ukládány pouze po
nezbytně nutnou dobu, ve které lze uplatnění oprávněných zájmů správce rozumně očekávat. Osobní
údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu budou zpracovávány pouze po dobu platnosti
uděleného souhlasu.

Po uplynutí stanovené archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby
nemohlo dojít k jejich zneužití.

10. Jaká jsou Vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou
garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?
Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@penzionkrystof.cz

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však
byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce
oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných
osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměření poplatek za
administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději
však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a
počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce
informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či
nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o
totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních
údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu
Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných
osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány,
poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné
informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto
memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či
nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních
údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich
právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti
tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji
osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo
mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat
tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti,
kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních
údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného
prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal.
Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále
potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj
se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše
právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o
jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit,
že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat
žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody
nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím
vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti,
předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom
nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy
(za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného
zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické
účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej
o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti
automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na
dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
webové stránky https://www.uoou.cz/.

Právo odvolat souhlas
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, udělený souhlas se zpracováním
osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu
info@penzionkrystof.cz

11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?
Osobní údaje nejsou automaticky zpracovávány ani vyhodnocovány a nejsou využívány k profilaci ani
automatickému rozhodování.

Zásady zpracování osobních údajů obsažené v tomto memorandu nabývají účinnosti dne 1.8.2019.

2019 © KV Cell Services s.r.o.
Vytvořilo K2D.cz